Fridex G 48, chladicí kapalina, 3 l

Objednací číslo: 481155

Cena s DPH 289,00 Kč Cena bez DPH 238,84 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Fridex G 48, chladicí kapalina, 3 l

Koncentrovaná chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu, obsahuje vysoce účinné inhibitory koroze pro ochranu chladicího systému. Výměnná lhůta je 2 až 3 roky (podle doporučení výrobce motor. vozidla). Chladicí kapalina Fridex G 48 je mísitelná a plně identická s originální chladicí kapalinou Škoda G 11. Fridex G 48 je certifikovaný akreditovanou zkušební laboratoří 1152.1.

Fridex G 48 se používá v příslušném naředění destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou k přípravě chladicí nízkotuhnoucí kapaliny k trvalé náplni uzavřených chladicích systémů motorových vozidel pro motory ze standardních a celohliníkových materiálů, výměníků tepla a podobných zařízení s dlouhodobou výměnnou lhůtou. Chrání před poškozením mrazem a korozními účinky. Obsahuje chuťové přísady zabraňující požití. Neředěny Fridex G 48 je hořlavina IV. Třídy.

Použití:
Fridex G 48 je určen pro chladicí systémy spalovacích motorů, hlavně pak motorů celohliníkových. Upozornění: Plnou funkční způsobilost směsi lze zaručit jen při dodržení minimálně 33% koncentrace Fridexu G 48 v používané chladicí kapalině. FRIDEX® G 48 nepoškozuje kovové materiály. Lakované povrchy je nutné při potřísnění omýt vodou. Fridex G 48 se používá ředěný destilovanou vodou nebo kvalitní pitnou vodou na požadovaný bod tuhnutí. FRIDEX® G 48/voda = bod tuhnutí ve °C= bod varu: 1 : 2 = -18°C = 105°C 1 : 1,5 = -27°C = 108°C 1 : 1 = -38°C = 110°C Poznámka: Tolerance teplot +/-2°C

Vzhled:
Fridex G 48 je čirá, tmavozeleně zbarvená kapalina, bez zápachu, hořké chuti. S vodou je mísitelný v každém poměru. Fridex G 48 je směs 1,2-ethandiolu (monoethylenglykol = MEG = Ethan-1,2-diol = ethylenglykol) s organickými i anorganickými inhibitory koroze, stabilizátorem, odpěňovadlem a přísadou proti požití. Neobsahuje fosfáty, dusitany ani aminy.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: ethylenglykol.

Signální slovo: Varování

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302 - PŘI STYKU S KŮŽÍ:
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P373 - Požár NEHASTE, dostane-li se k výbušninám.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.45468