Formex S2003 základ na pozink základní barva na kov, 0600 šedozelený, 9 l

Objednací číslo: 183518

2 519,00 Kč s DPH 2 081,82 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 5 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty600 ml | 4 l

Barva je určena k základním nátěrům lehkých barevných kovů a železa. Je vhodná i pro nátěry oceli pod nitrocelulózové a syntetické na vzduchu schnoucí emaily. Vyznačuje se rychlým zasycháním. Dle zvoleného nátěrového systému je vhodná pro interiér i exteriér. Výrobek je možno použít i jako základní nátěr pro radiátory teplovodního topení.

Použití:

  • Podklad: ocel, železo, hliník, mosaz, zoxidovaný zinek, měď.
  • Prostředí: interiér, exteriér – dle nátěrového systému.
  • Příklady: kovové konstrukce, zárubně, kování, parapety, okapy, karosérie automobilů, plechové střechy, ocelové odlitky, litinové a plechové radiátory teplovodního topení.

Vydatnost:
10 - 12 m2/l

Příprava podkladu:
Natírat na suchý, předem připravený podklad: očistit, odmastit, podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů, odrezit.

Ředidlo:
C 6000 (stříkání), S 6005 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:
1.) 1x barva syntetická základní na kovy FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003. Zasychá při teplotě kolem 20 °C. Zasychání lze urychlit přisoušením do 80 °C. Nátěr zaschlý na vzduchu je možno již za 1 hodinu přestříkat syntetickým nebo nitrocelulózovým emailem, optimální tloušťka jedné vrstvy je 35–40 mikrometrů.
2.) 1–2x email syntetický venkovní INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013 nebo UNIKOL U 2129.

Složení a charakteristika výrobku:
Disperze anorganických pigmentů a Zn-fosfátu v roztoku alkydové pryskyřice a polyvinylchloridového kopolymeru v organických rozpouštědlech. Barva je určena k základním nátěrům lehkých barevných kovů a železa. Je vhodný i pro nátěry oceli pod emaily nitrocelulózové a syntetické na vzduchu schnoucí. Vyznačuje se rychlým zasycháním. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.


Další varianty produktu

0110 šedá

0110 šedá
600 ml4 l9 l

0840 červenohnědý

0840 červenohnědý
600 ml4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.