Eternal odmašťovač kovů a starých nátěrů, koncentrát 1:10, 500 g

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 340240

Cena s DPH 105,00 Kč Cena bez DPH 86,78 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Eternal odmašťovač kovů a starých nátěrů, koncentrát 1:10, 500 g

Eternal odmašťovač je koncentrát pro přípravu účinného nepěnivého odmašťovacího prostředku pro čištění středně znečištěných povrchů a odstraňování ropných i jiných mastnot. ETERNAL odmašťovač je vhodný pro ruční odmašťování i pro namáčecí vany a strojní zařízení. Dále je určen k čištění a odmašťování kovových povrchů, podlah, starých nátěrů a jiných povrchů před nátěry vodou ředitelnými i rozpouštědlovými nátěrovými hmotami. Je vhodný i pro mytí motorů, mytí v opravárenství, galvanovnách, lakovnách, průmyslové čištění skla apod. Neobsahuje hydroxidy.

ETERNAL odmašťovač se před použitím ředí vodou (nejlépe měkkou až středně tvrdou 0,7–2,5 mmol/l) na 5 %–15 % roztok (tj. 1:20 až 3:20). Pro konkrétní případy lze ETERNAL odmašťovač po vyzkoušení ředit i v jiném poměru. Odmašťování lze provádět ručně, nízkotlakým i vysokotlakým postřikem, namáčením, ETERNAL odmašťovač lze použít v ultrazvukových i jiných profesionálních zařízeních. Odmašťování je možné provádět při teplotě zvýšené na 40–60°C. Po každé operaci doporučujeme oplach vodou.

Bezpečnost a hygiena při práci:
Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje ETERNAL odmašťovač zdraví. Při práci používejte vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Poraďte se s lékařem. Při nadýchání postiženého přemístěte na čerstvý
vzduch, zajistěte naprostý klid. Při zástavě dýchání zaveďte umělé dýchání z plic do plic, přivolejte lékaře. Při požití vypláchněte ústa vodou, vypijte asi 0,5 l vlažné vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: metakřemičitan disodný, pentahydrát; alkoholy, C8-10, ethery s polyethylenpolypropylenglykol monobenzyletherem

Signální slovo: Nebezpečí

H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
.45315