Soudal čistič PU pěny trubičkové, 150 ml

Používá se jako čisticí kapalina ve spojení s používáním trubičkových PU pěn. Speciální přípravek s rozprašovačem pro čištění trubičkového aplikátoru, ventilu láhve polyuretanové pěny, nebo odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní plochy. More information
Description
Description

Soudal čistič PU pěny je speciální přípravek s rozprašovačem pro čištění trubičkového aplikátoru, ventilu láhve polyuretanové pěny, nebo odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní plochy. Používá se jako čisticí kapalina ve spojení s používáním trubičkových PU pěn, obsahuje rozpouštědla. Čištění trubičkového aplikátoru, čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu, odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti. Báze aceton. Konzistence čirá kapalina.

Klíčové vlastnosti Soudal čistič PU pěny:

  • Používá se jako čisticí kapalina ve spojení s používáním trubičkových PU pěn,
  • obsahuje rozpouštědla.

Příklady použití Soudal čistič PU pěny:

  • Čištění trubičkového aplikátoru,
  • čištění vypouštěcí trysky plechovky pěnového aerosolu,
  • odstraňování nevytvrzené pěny z okolí pracovní činnosti.

Aplikace:

Odstraňte trubičkový aplikátor z pěny. Plechovku s čistícím aerosolem před použitím pořádně protřepejte. Nasaďte trubičku rozprašovače do aplikační trubičky a prostříknutím očistěte ještě nevytvrzenou pěnu. Pokud jste nezpracovali celý obsah plechovky s pěnou, přestože je určena k jednorázovému použití, pokuste se zachovat její funkci očištěním výpustní trysky čističem.

Čištění:

po použití otřete mokré části čistým suchým hadříkem.

Pracovní teplota:

do +40 °C.

Safety notice
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Aceton

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 5411183008038
Výrobce INVA Building
Značka Soudal
Hmotnost 0,2 kg
Product list PDF