HB-Lak perchloretylen, 800 g

čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot More information
Description
Description
Čištění, odmašťování a rozpouštění nečistot.
Safety notice
GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Varování

Obsah nebezpečných látek

perchloretylen

H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P202 Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny pokyny pro bezpečné zacházení a neporozuměli jim.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P281 Používejte požadované osobní ochranné prostředky.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 8594028510204
Výrobce HB-LAK
Značka HB-LAK
Hmotnost 0,9 kg
Product list PDF