Drutep barva do domácnosti na kov a dřevo v prášku, stříbrná, 5 g

Jedná se o stříbrný prášek, který se dodává i s potřebným množstvím laku. Používá se pro nátěry dřevěných rámečků, dekorování šišek apod. More information
Description
Description

Stříbrná barva, jedná se o stříbrný prášek, který se dodává i s potřebným množstvím laku.

Použití:
Používá se pro nátěry dřevěných rámečků, dekorování šišek apod.

Nevhodná:
Nehodí se pro venkovní účely (není stálobarevná).

Safety notice
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 8594003600197
Diluting paint Vodou
Certificate for children's toys Ne
Stupeň lesku Ostatní
Prostředí Vnitřní
Výrobce Drutep
Značka Drutep
Product list PDF