Colorlak Liholak L1010 lihový lesklý bezbarvý lak na dřevo a papír, 750 ml

Pro úpravu papíru (etiket, obalů) a k úpravě výrobků, které nebudou vystaveny povětrnostním vlivům (především ze dřeva) a lze jej použít i k lakové úpravě skla, případně kovů. More information
Description
Description

LIHOLAK je určen pro úpravu papíru (etiket, obalů) a k úpravě výrobků, které nebudou vystaveny povětrnostním vlivům (především ze dřeva) a lze jej použít i k lakové úpravě skla, případně kovů. Lak je používán také k lakové úpravě drobných dekoračních předmětů z parafínu, jako jsou svíčky – nutno odzkoušet.

L1010 je vhodný k nátěrům dětského nábytku a hraček splňuje normu EN ISO 71 č. 3.

Ředění:
L6000, C6500.

Nanášení:
Štětcem, máčením, navalováním při teplotě kolem 20 °C a nízké relativní vlhkosti vzduchu. Nízká teplota a vysoká relativní vlhkost vzduchu mohou způsobit zmléčnění nátěru. Před aplikací lak přefiltrujte sítem s počtem 10 000 ok na cm².

Safety notice
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje: ethanol (ES 200-578-6), xylen, směs isomerů (ES 215-535-7)

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
Parametry
EAN 8590198040046
Diluting paint Rozpouštědlem
Certificate for children's toys Ano
Prostředí Vnitřní
Výrobce Colorlak
Značka Colorlak
Hmotnost 0,8 kg
Product list PDF