Jelen mýdlové vločky 1,5 kg

Objednací číslo: 757022

249,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
236,00 Kč s DPH -5,22% 195,04 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 1 prodejně

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Novinka
  • Jelen mýdlové vločky 1,5 kg

Jelen má přírodu moc rád a ví, že mýdlový sliz je na praní možná ta nejšetrnější věc na světě. Na jeho přípravu vám totiž stačí jen mýdlo, soda a voda, tedy látky, které příroda snadno odbourává a nebudou ji zatěžovat. Neméně šetrný je navíc k prádlu i pokožce.

Vlastnosti Jelen mýdlvé vločky:

  • Nastrouhané mýdlové vločky pro výrobu mýdlového slizu
  • vhodný do automatické pračky i na ruční praní
  • vyrobený z přírodních surovin, které nezatěžují přírodu
  • bez jakýchkoli syntetických látek
  • má sílu až na 300 praní

Tipy jak použít Jelen mýdlové vločky 1,5 kg:

Na 5l mýdlového slizu si připravte:

  • 200g vloček
  • 150g práškové sody na praní (neplést s jedlou sodou)
  • 5l horké vody
  • Nádobu pro uskladnění domácího slizu (ideálně 5l kbelík s víkem)

Složení Jelen mýdlové vločky:

30% a více: mýdlo, méně než 5% parfém.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.1822043