Ariel White Color prací prášek, 70 praní, 5,25 kg

Objednací číslo: 759026

Prodej ukončen

  • Ariel White Color prací prášek, 70 praní, 5,25 kg

Prací prášek Ariel White Color vhodný na barevné i bílé prádlo. Ariel nezanechává zbytky na vypraném prádle a uchovává krásně zářivé barvy i bělost prádla. Perfektně pronikne do hloubky vláken a odstraní i velmi odolné skvrny díky speciální technologii. Účinný při teplotách praní od 30 °C. Odstranění odolných nečistot, příjemná svěží vůně. Poradí si s odolnými skvrnami, ale přitom je šetrný k prádlu. Nezanechává zbytky na prádle, svěží vůni prádla, chrání tkaniny, zachovává zářivé intenzivní barvy a také bělost prádla, zjemňuje a ochraní bavlněné vlákna.

Složení pracího prášku:
Phosphonates, 5 - 15 % Anionic Surfactants, <5 % Non-Ionic Surfactants, Polycarboxylates, Zeolites, Enzymes, Optical Brighteners, Perfumes.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.