Wansou Aromatherapy Color prací gel, 20 praní, 1,4 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 761148

92,90 Kč 59,90 Kč s DPH -35,52% 49,50 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
Výprodej
-36%
  • Wansou Aromatherapy Color prací gel, 20 praní, 1,4 l

Tekutý prací prostředek na barevné prádlo s přídavkem látky na ochranu barev a příjemnou svěží vůní. Pere velmi šetrně a nenaruší vlákna tkanin.

Složení:
5 - 15 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, <5 % mýdlo, enzymy, parfém, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, linalool, benzisothiazolinone.

 

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, c12-15- rozvětvené a lineární, etoxylované (>2,5 EO) a benzensulfonovou kyselinu, c10-13-alkyl deriváty, sodné soli.

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H361f - Podezření na poškození reprodukční schopnosti.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.