Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang prací gel, 60 praní, 3 l

Objednací číslo: 765194

Produkt není aktuálně skladem

Novinka
  • Surf Color Tropical Lily & Ylang Ylang prací gel, 60 praní, 3 l

Varianta na barevné prádlo. Surf Tropical Lily & Ylang Ylang je bohatou kompozicí dvou exotických květů s překvapující vůní. Silná lilie má lehce medovou, květovou vůni způsobující, že je to jeden z pěti nejžádanějších řezaných květů na světě. Květ ylang ylang má sladké aroma, které je svůdné a utišující. Prý jeho smyslná vůně dokáže spojovat mysl a tělo a uvádět do stavu euforie. Exotická kompozice Surf Tropical Lily & Ylang Ylang je dostupná v podobě tekutého pracího prostředku, pracího prášku i gelových kapslí.

Složení pracího gelu Surf:
5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % enzymy, parfum, polykarboxyláty, mýdlo, Alpha-Isomethyl Ionone, Butylphenyl Methylpropional, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Linalool, Benzisothiazolinone.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3-on, Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H272 - Může zesílit požár; oxidant.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P338 - Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P351 - Několik minut opatrně oplachujte vodou.