Jelen Na vlnu prací gel, 30 praní, 1,35 l

Objednací číslo: 765177

169,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
149,00 Kč s DPH -11,83% 123,14 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 46 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Novinka
  • Jelen Na vlnu prací gel, 30 praní, 1,35 l

Prádlo z ovčí vlny je v chladném počasí ta nejúžasnější věc na světě! A Jelen ví, že když je čisté a voňavé, tak zahřeje ještě lépe. Proto si připravil prací gel na bázi lněného mýdla, který ochrání každé vlákno a navíc prádlo krásně zjemní. A to ať už jde o pletený svetr od babičky, nebo funkční prádlo z merino vlny.

Složení:
5% nebo více, avšak méně než 15%: mýdlo, neiontové povrchově aktivní látky: méně než 5%: parfém.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.