Herr Klee Professional zelené jablko na mytí nádobí, 5 l

Objednací číslo: 735320

139,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
119,00 Kč s DPH -14,39% 98,35 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Herr Klee Professional zelené jablko na mytí nádobí, 5 l

Vysoce koncentrovaný profesionální prostředek na ruční mytí nádobí s vůní zeleného jablka. Extra silné složení německého přípravku na nádobí Klee dává těmto voňavým, dezinfekčním gelům mimořádnou sílu snadno odstranit mastnotu a olej z hrnců, táců, pánviček, talířů a příborů. Klee s vůní s vůní zeleného jablka můžete použít na všechny možné materiály jako je nádobí z plastu, kovové, litinové nebo titanové nádobí, smaltované či keramické nádobí a další.

  • Vhodný pro citlivou pokožku.
  • Velmi účinný a vysoce koncentrovaný.
  • Snadno rozpouští tuk.
  • Vysoká pěnivost a efektivita

Bezpečnostní pokyny:
způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Označení o detergentech: - 5 % nebo více, avšak méně než 15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE).

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.