Fairy Expert Professional přípravek na mytí nádobí, 5 l

Objednací číslo: 735126

229,00 Kč s DPH 189,26 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 3 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Novinka
  • Fairy Expert Professional přípravek na mytí nádobí, 5 l

Fairy Expert Professional je špičkový čisticí prostředek na nádobí. Spolehlivě odstraňuje veškerou špínu, rychle a důkladně zbavuje povrch mastnoty. Vhodný pro hrnce, pánve, talíře, příbory atd. Speciální složení s dlouhou životností a optimální pěnivostí. Přátelský k pokožce (pH 8,8) i při častém používání. Nekompromisní k mastnotě. Jemný k vašim rukám.

Dávkování:
podle množství nádobí, vody a typu nebo úrovně nečistoty. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte kontaktu s očima. Při zasažení očí je důkladně vypláchněte vodou.

Složení:
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky: <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy (Geraniol, Limonene, Benzisothiazolinone, Phenoxyethanol.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.