Stachema Qualicar náplň do chemických WC, 5 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 627555

Produkt není aktuálně skladem

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

  • Stachema Qualicar náplň do chemických WC, 5 l

QUALICAR zajišťuje čistotu rezervoáru chemických WC, zabraňuje vytváření plynů a vzniku nepříjemných pachů. Je biologicky odbouratelný (biodegradabilita 90 %) a likviduje se jako fekální odpad.

Návod k použití:
Dávkování: 100 ml přípravku na 10 litrů obsahu zásobníku. Dávkování je individuální dle typu WC, nutno dodržet pokyny výrobce WC. Do odpadové nádrže WC se nalije odměřené množství přípravku a doplní se vodou tak, aby v nádrži byla vrstva kapaliny asi 3 cm. Podle okolní teploty a frekvence vyprazdňování může být použita větší nebo menší dávka přípravku. Kapalina v zásobní nádrži musí vždy přesahovat přes fekálie, v případě potřeby dolijte vodou. Obsah zásobníku se likviduje jako fekální odpad.Interval výměny je závislý na okolní teplotě, ročním období a četnosti používání.

Skladování:
v původních dokonale uzavřených obalech v dobře větraných prostorách při teplotě od +5 °C do +25 °C, odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Chraňte před mrazem.

Záruční doba:
24 měsíců ode dne výroby (viz číslo šarže) při dodržení skladovacích podmínek.

Upozornění:
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přípravku

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: formaldehyd, methanol, d-limonen

Signální slovo: Varování

H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H341 - Podezření na genetické poškození.
H350 - Může vyvolat rakovinu.
H371 - Může způsobit poškození orgánů.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 - Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.