Pantra Profesional alkoholový čistič na sklo a lesklé povrchy, 1 l

Objednací číslo: 700350

89,00 Kč 59,90 Kč s DPH -32,70% 49,50 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
Výprodej
-33%
  • Pantra Profesional alkoholový čistič na sklo a lesklé povrchy, 1 l

Koncentrovaný čisticí prostředek na profesionální čištění skla a lesklých povrchů bez fleků a šmouh. V doporučené koncentraci zanechává jednolitý vysoce lesklý povrch. Je vhodný pro všechny typy ploch z plastů, keramiky, kamene nebo skla. Pro vyšší pěnivost se nedoporučuje používat tento přípravek na čištění strojní technikou.

Dávkování: 
20 ml na 10 l vody

Složení: 
alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>5 - <15 EO), propanol, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, Parfém, Hexyl cinnamladehyde, Citronellol, Linalool, Butylphenyl methylpropional.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>5 - <15 EO), propan-2-ol < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, Parfém, Hexyl cinnamladehyde, Citronellol, Linalool, Butylphenyl methylpropional.

Signální slovo: Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)