Pur Power Duo Effect tekutý prostředek na ruční mytí nádobí, 700 ml

Objednací číslo: 735213

Cena s DPH 44,90 Kč Cena bez DPH 37,11 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Novinka
  • Pur Power Duo Effect tekutý prostředek na ruční mytí nádobí, 700 ml

Pur odstraňuje mastnotu, zaschlé zbytky jídel, připáleniny a pomáhá předcházet zanesení kuchyňského odpadu.

Příprava a použití:
Nepoužívejte jako čistič odtoku. Dávkování viz obal.

Složení:
5 - 15 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, Parfémy (limonene), Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone, Enzymy.

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.