Hlubna Ava na podlahy a povrchy vlčí mák, univerzální čisticí prostředek, 5 l

Objednací číslo: 717402

Cena s DPH 129,00 Kč Cena bez DPH 106,61 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Novinka
  • Hlubna Ava na podlahy a povrchy vlčí mák, univerzální čisticí prostředek, 5 l

Univerzální tekutý čistící prostředek na podlahy a jiné omyvatelné povrchy. Účinně odstraňuje běžné nečistoty.

Složení:
méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervant (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone). EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: EUH208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 247-500-7) a 2- methylisothiazol-3(2H)-on (EINECS 220-239-6) (3:1). Můţe vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.61555