BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 %, balení 8 × 1 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let
Prodej pouze po balení.

Objednací číslo: 465120

Počet v balení: 8 ks

311,20 Kč s DPH 257,19 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 53 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů: ODBĚR POUZE NA PRODEJNÁCH

Další produkty500 ml | 2 l

  • BALtech kyselina chlorovodíková solná 31 %, balení 8 × 1 l

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Návod k použití:
Používá se k čištění, leptání a dalším technickým účelům. Rozpouští kovy (i chromování) a vodní kámen. Při použití se uvolňuje dráždivý chlorovodík, proto je nutné při práci dodržovat platné bezpečnostní předpisy.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-00-2; CAS: 231-595-7)

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P363 - Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.