Air Wick prádlo ve vánku vonné tyčinky, 30 ml

Objednací číslo: 734174

149,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
99,90 Kč s DPH -32,95% 82,56 Kč bez DPH

+ -

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Air Wick prádlo ve vánku vonné tyčinky, 30 ml

Difuzér Air Wick využívá přírodní ratanová stébla k jemnému uvolňování nádherných vůní. Vytvořte si doma příjemnou atmosféru pomocí jeho přírodních vůní a elegantního designu.

Návod k použití:
Podrobně si přečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první pomoc před použitm výrobku.

  1. Odšroubujte a sejměte uzávěr.
  2. Prstem odstraňte těsnění z horní části víčka. Použijte ochranné rukavice.
  3. Našroubujte uzávěr zpět na láhev.
  4. Vložte do láhve ratanová stébla a dobře je rozložte. Stéble budou fungovat jako knot, který bude nasávat vůni a pomalu ji uvolňovat do vzduchu.
  5. Dbejte na to, aby byl difuzér umístěn na stabilním povrchu, aby nedošlo k náhodnému rozlití náplně. Nepokládejte na naleštěné, nalakované nebo plastové povrchy. V případě rozlití náplně povrch otřete. Pro případ další potřeby tyto pokyny uschovejte. Vydrží až 4 týdny.

Upozornění:
Dráždí oči a kůži. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní varování:
Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Obsahuje:
2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd; dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehyd (směs isomerů); [3R-(3?,3aß,7ß,8a?)]-1-(2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methano-azulen-5-yl) ethan-1-on; citral; 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-3-buten-2-on; (E)-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on; 3-p-kumenyl-2-methylpropionaldehyd; 2-methylundekanal; methoxy dicyklopentadien karbaldehyd; linalol. Může vyvolat alergickou reakci. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky.