BARVY A LAKY HOSTIVAŘ technický líh P6413, 9 l

Objednací číslo: 460548

539,00 Kč s DPH 445,45 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 32 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů: ODBĚR POUZE NA PRODEJNÁCH

Jiná balení400 ml | 700 ml | 4 l

  • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ technický líh P6413, 9 l

Denaturovaný etanol. Líh technický je určen k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění, do lihových vařičů.

Složení:
směs - denaturovaný ethanol, petrolej a nízkovroucí hydrogenovaný benzín.

Použití:
pro technické účely, na brzdové soustavy nákladních automobilů, k odmašťování a odstraňování nečistot, k ředění lihových nátěrových hmot, k čištění a do lihových vařičů.

O výrobci:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.


Další varianty produktu

Benzínový čistič P6411

Benzínový čistič P6411
400 ml700 ml4 l9 l

Odstraňovač nátěrů

Odstraňovač nátěrů
0,4 l0,4 l

Petrolej P6404

Petrolej P6404
400 ml700 ml4 l9 l

Technický benzín P6402

Technický benzín P6402
400 ml700 ml4 l9 l

Toluen směs P6407

Toluen směs P6407
400 ml700 ml4 l9 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky

Obsah nebezpečných látek: Ethanol a denaturacní prísady denatonium benzoat. a technický benzín.

Signální slovo: Nebezpečí

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.