BALtech kyselina sírová akumulátorová, balení 8 × 1 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let
Prodej pouze po balení.

Objednací číslo: 465168

Počet v balení: 8 ks

319,20 Kč s DPH 263,80 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 48 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Jiná balení500 ml

  • BALtech kyselina sírová akumulátorová, balení 8 × 1 l

Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olověných akumulátorů, k úpravě vody apod. Kyselinu při ředění vždy lijte do vody!

Složení:
33 % vodný roztok kyseliny sírové


Další varianty produktu

Čpavková voda

Čpavková voda
450 g900 g

Destilovaná voda

Destilovaná voda
1 l3 l5 l5 l
25 l

Kyselina chlorovodíková

Kyselina chlorovodíková
500 ml1 l2 l

Odrezovač

Odrezovač
500 ml1 l5 l

Terpentýnový olej

Terpentýnový olej
450 g850 g

Vodní sklo

Vodní sklo
1 l500 ml5 l

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky

Obsah nebezpečných látek: Kyselina sírová (Index: 016-020-00-0; CAS: 7664-93-9).

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P314 - Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46329