Inhicor T přípravek k ochraně ústředního topení, 1 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 477130

195,00 Kč 159,00 Kč s DPH -18,46% 131,41 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 42 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

-18%
  • Inhicor T přípravek k ochraně ústředního topení, 1 l

Inhicor T je nepěnivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení.

Návod k použití:
Inhicor T je nepěnivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů teplovodních topných systémů (potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení). Inhicor T se používá pro ochranu systémů vyrobených z oceli, mosazi, hliníku a mědi. Běžně používaná těsnění (konopí, teflon, klingerit, guma) nejsou vodou upravenou Inhicorem T rozrušována. 1 litr Inhicoru T je určen pro úpravu 100 litrů pitné vody v systému.

V případě velmi tvrdé vody je třeba dávkovat 1 litr Inhicoru T do 50 litrů vody v systému. Po třech letech provozu a pak každoročně je nutno z nejnižšího místa systému odpustit případné kaly s cca 5 l roztoku a systém doplnit vodou. Po promíchání vody cirkulací v systému změřit pH roztoku pomocí Univerzálních indikátorových papírků pH 0-12. V případě, že hodnota pH roztoku bude menší než 9, nutno doplnit do systému Inhicor T v množství min. 100 ml/100 l roztoku tak, aby výsledné pH roztoku se pohybovalo v rozmezích hodnor 9-10.
 
Bezpečnostní opatření:
Inhicor T je roztok chemikálií alkalické reakce. Při práci s přípravkem nejezte, nepijte a nekuřte, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem. Při zasažení očí vymývejte okamžitě alespoň 10 min. proudem pitné vody, při zasažení pokožky důkladně opláchněte velkým množstvím pitné vody.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H360 - Může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.