BARVY A LAKY HOSTIVAŘ Aceton P6401, 400 ml

Objednací číslo: 460657

38,90 Kč s DPH 32,15 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 53 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Jiná balení700 ml | 4 l | 9 l

  • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ Aceton P6401, 400 ml

Aceton je určen k odmašťování a čištění kovových povrchů před aplikací nátěrových hmot, k čištění pracovních pomůcek a zařízení a dále jako speciální rozpouštědlo, např. pro nitrocelulózová lepidla.

O výrobci:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.


Další varianty produktu

Benzínový čistič P6411

Benzínový čistič P6411
400 ml700 ml4 l9 l

Odstraňovač nátěrů

Odstraňovač nátěrů
0,4 l0,4 l

Petrolej P6404

Petrolej P6404
400 ml700 ml4 l9 l

Technický benzín P6402

Technický benzín P6402
400 ml700 ml4 l9 l

Technický líh P6413

Technický líh P6413
400 ml700 ml4 l9 l

Toluen směs P6407

Toluen směs P6407
400 ml700 ml4 l9 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Aceton (Indexové císlo 606-001-00-8).

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.