Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Air Wick Wax Melts Life Scent Radostné léto, voskové náplně, 66 g

Objednací číslo: 734206

Prodej ukončen

Skladem: Prodejna: vyberte prodejnu
Centrální sklad: není skladem

  • Air Wick Wax Melts Life Scent Radostné léto, voskové náplně, 66 g

Provoňte vás domov bohatou, rozptýlenou vůní Air Wick® Wax Melts. Nechte dlouhotrvající vůni nenápadně a pomalu prostoupit vaší domácností. Vneste si domů radostné léto s touto hravou a příjemnou vůní, která kombinuje čerstvé bílé květy, sladký meloun a jemné tóny vanilky. Provoňte vás domov bohatou, rozptýlenou vůní Air Wick® Wax Melts. Nechte dlouhotrvající vůni nenápadně a pomalu prostoupit vaší domácností.

  • Life Scents™ je první neustále se měnící vůně, která vytváří skutečný životní zážitek
  • Ideální do ložnice, obývacího pokoje a dalších obytných místností
  • Každé voskové náplně vydrží až 20 hodin

Návod k použití:

  1. Přečtěte si leták s pokyny a dodržujte je. V nahřívací misce se vosk rozpustí a začne do vzduchu uvolňovat vůni.
  2. Odlomte jednu tavnou dávku. Umístěte tavnou dávku vosku Air Wick do horní nahřívací misky ohřívače. Nepoužívejte více než jeden tavný vosk najednou.
  3. Nepřidávejte vodu ani vonné oleje. Nevkládejte do vosku žádné předměty.
  4. Pokud se vůně již neuvolňuje, vypněte zařízení a před přesunem nechte vosk zchladnout.

Chcete-li nahřívací misku vyčistit, vypněte ji ze zásuvky. Nechte nahřívací misku zchladnout. Vytlačte vosk z nahřívací misky. Je-li to nutné, použijte tupý dřevěný nebo pryžový nástroj. Nepoužívejte brusné čisticí prostředky ani nástroje, které by nahřívací misku mohly poškrábat. Vosk zlikvidujte v souladu s místními požadavky na likvidaci odpadu. Vosk nesplachujtedo kuchyňského dřezu ani toalety. Potřebujete-li misku vyčistit, použijte teplou vlhkou houbičku s mýdlem nebo měkký hadřík. Při čištění jednotky nepoužívejte brusné čisticí prostředky. Nikdy neponořujte do vody. Otřete dosucha měkkým hadříkem. Nepřesunujte ani neukládejte, dokud je miska ještě horká. Elektronické zařízení recyklujte v souladu s místními nařízeními.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje cinnamaldehyd; eugenol; benzyl-benzoát. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.54259