Glade Sweet Fantasies elektrický strojek a náplň 20 ml

Objednací číslo: 730009

149,00 Kč Původní cena při zařazení
do prodeje, doporučená
prodejní cena.
99,90 Kč s DPH -32,95% 82,56 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 2 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Super cena
Výprodej
-33%
  • Glade Sweet Fantasies elektrický strojek a náplň 20 ml

Elektrický osvěžovač vzduchu Glade s vůní lahodné tmavé švestky a šťavnaté ostružiny v kombinaci se skvostnými fialkami s jemným nádechem vanilkového cukru, který díky odpařování tekuté náplně poskytuje Vašemu domovu ještě intenzivnější vůni.

Upozornění:
Používejte podle návodu. Během používání odpařovač nezakrývejte. Nedotýkejte se el. odpařovače kovovými předměty ani vlhkýma rukama, pokud je zapojen. Odpařovač se během používání může mírně zahřívat. Nepokládejte na/nebo nezapojujte do zásuvky na vzdálenost do 50 cm od plastových, lakovaných nebo leštěných povrchů. V případě rozlití kapalinu okamžitě utřete, může dojít k poškození povrchů. Nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač. Nedotýkejte se knotu. K čištění odpařovače po odpojení použijte suchý hadřík nebo papírový ubrousek. Po manipulaci s výrobkem si umyjte ruce. Osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s opatrností. Osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické návyky. Obsahuje 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one, 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde, coumarin, methyl cinnamate, dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde. Může vyvolat alergickou reakci.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: linalol, ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.

Signální slovo: Varování

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.