Denas Garáž dvousložková barva na betonové podlahy, Ral 7040 šedá, 5 kg + 1 kg tužidlo

Objednací číslo: 359180

2 235,00 Kč s DPH 1 847,11 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 8 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

  • Denas Garáž dvousložková barva na betonové podlahy, Ral 7040 šedá, 5 kg + 1 kg tužidlo

Dvousložková epoxidová barva na betonové podlahy. DENAS GARÁŽ je dvousložková vodou ředitelná epoxidová barva určená pro nátěry betonových podlah v garážích. Barva se vyznačuje vysokou mechanickou a chemickou odolnosti.

Použití:
Nátěry betonových podlah v garážích popřípadě skladech, sklepech a všude tam, kde se vyžaduje vysoká mechanická a chemická odolnost. DENAS GARÁŽ není vhodný jako konečný nátěr v exteriérech.

Pracovní postup:
Před aplikací se barva DENAS GARÁŽ a DENAS GARÁŽ TUŽIDLO smíchá v poměru 100:20. Do barvy se za stálého míchání přidává tužidlo a k míchání se použije vhodné míchací zařízení (např. vrtačka s míchadlem). Po promíchání obou složek se směs nechá 5 minut odstát a konzistenci pro aplikaci upravíme přidáním 10-20 dílů vody. Zpracovatelnost natužené směsi je max. 2 hod. Barva se nanáší na podklad štětcem, válečkem popřípadě stříkáním ve dvou nebo více vrstvách podle požadavků na konečné vlastnosti nátěru. Odstup mezi jednotlivými nátěry je min. 12 hodin. Teplota vzduchu a podkladu při nanášení a schnutí nátěru nesmí poklesnout pod +15°C. Podlahy natřené barvou DENAS GARÁŽ lze plně zatížit (umístěním vozidla, nábytku apod.) po 5 dnech od aplikace.

Bezpečnost a hygiena: 
DENAS GARÁŽ je klasifikováno jako Xi - dráždivý , vážné nebezpečí poškození očí. DENAS GARÁŽ TUŽIDLO obsahuje epoxidové složky a je klasifikovan jako Xi – dráždivý, N – nebezpečný pro životní prostředí, dráždí oči a kůži, může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží a je toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Při práci s tužidlem a natuženou barvou dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v bezpečnostním listu DENAS GARÁŽ TUŽIDLO. Při práci používejte ochranné pomůcky a dodržujte zásady osobní hygieny. Při aplikaci stříkáním chraňte dýchací orgány, v uzavřených prostorách zajistěte větrání pracoviště. Při potřísnění pokožky omyjte postižené místo vodou a mýdlem. Při zasažení očí vypláchněte důkladně velkým množstvím čisté vody a vyhledejte lékařské ošetření. Při požití vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařské ošetření.

Doporučený způsob aplikace:
štětcem, válečkem, stříkáním

Vydatnost a doporučené tloušťky:
Teoretická spotřeba je 0,2 – 0,35 kg/m² natužené směsi na jeden nátěr při optimální tloušťce 50 µm na jednu vrstvu, pro penetraci 0,1 až 0,15 kg/m² natužené směsi.

Tužení:
DENAS GARÁŽ a DENAS GARÁŽ TUŽIDLO smísí v poměru 100 : 20. Do barvy se vždy přidává za stálého míchání tužidlo. K míchání se používá vhodné míchací zařízení (např. vrtačka s míchadlem), ruční míchání směsi je nepřípustné. Po dokonalém promíchání obou složek se směs nechá 5 min odstát a konzistenci pro aplikaci upravíme přidáním 10-20 dílů vody. Zpracovatelnost natužené směsi je min. 2 hod.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Barva obsahuje sebaková kyselina. Tužidlo: epoxidová pryskyřice z bisfenolu A a epichlorhydrinu, epoxidová pryskyřice oxiran alkyl c12-c14.

Signální slovo: Nebezpečí

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 - Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P332+P313 - Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.