Corsil silikonová základní antikorozní barva do vysokých teplot do 400 °C, 0840 červenohnědá, 800 g

Objednací číslo: 325130

Cena s DPH 499,00 Kč Cena bez DPH 412,40 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení80 g | 0,35 kg | 10 kg

Barva je vhodná k ochraně ocelových a litinových předmětů a konstrukcí vystavených cyklickému tepelnému a koroznímu namáhání (součásti motorů, výměníky tepla, kouřovody). Barva odolává trvale teplotám do 400 °C, krátkodobě až 700 °C. Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědlům, naftě, benzinu a zředěným roztokům kyselin a zásad.

Použití:
Barva je vyvinutá pro účinnou ochranu ocelových a litinových předmětů, konstrukcí vystavených cyklickému tepelnému a koroznímu namáhání. Barva je formulována na základě špičkové silikonové pryskyřice s využitím moderních anorganických spinelových pigmentů. Barva trvale odolává teplotám do 550 °C, krátkodobě do 700 °C.

Pracovní postup:
Nevypálený nátěr zasychá na vzduchu fyzikálním způsobem, je měkčí a neodolává ropným látkám. Vypálený nátěr je odolný organickým rozpouštědlům, naftě, benzinu, zředěným roztokům kyselin a zásad. Barva se s výhodou používá k ochraně součástí motorů, výměníku tepla, kouřovodů a pod. Ve více vrstvách (min. 3) se používá i pro celkovou ochranu.

1.) Barva se nanáší štětcem, válečkem, stříkáním nebo máčením. První vrstvu je vždy lepší natřít štětcem. Při aplikaci se doporučuje každou vrstvu nechat vyschnout zvlášť a postupně je vypálit.
2.) V případech, kdy tento postup nelze zajistit, je možné nejprve nechat předchozí vrstvy důkladně vyschnout a potom celou sestavu nechat vypálit jako celek, např. již při provozu. V tomto případě musí být nárůst teploty pozvolný. Nejvhodnější příprava ocelového i litinového podkladu je otryskání.

Minimální požadavky:
1.) Zbavení podkladu od rzi a starých degradovaných nátěrů a odmaštění!
2.) Po odmaštění (např. benzínovým čističem) následuje vlastní nátěr Corsilem.
3.) Mezi jednotlivými nátěry je třeba minimální přestávka 4 hod. Pro přípravu podkladu i nanášení NS doporučujeme zachovávat zásady technických norem ČSN EN ISO12944 1-8 a doprovodných předpisů ČSN ISO 8501 1-2, 8502 2-6

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: xylem

Signální slovo: Nebezpečí

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 - Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 - Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P242 - Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 - Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P321 - Odborné ošetření (viz … na štítku).
P362 - Kontaminovaný oděv svlékněte.
P370+P378 - V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44897