Bref Citrus abrazivní prášek, čisticí písek, 500 g

Objednací číslo: 740120

Cena s DPH 54,90 Kč Cena bez DPH 45,37 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Bref Citrus abrazivní prášek, čisticí písek, 500 g

Bref abrazivní prášek Citrus. Perfektně odstraňuje odolnou špínu jako připáleniny, vodní kámen, zbytky mýdla, odolnou mastnotu a další.

Obsah:
<5% aniontové povrchově aktivní látky, parfém.

Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky

Signální slovo: Varování

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
.51497