Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Bochemit QB Profi, koncentrát 1:9 na dřevo, proti plísním, houbám, hmyzu, vodou ředitelný, vnitřní i venkovní, zelený, 5 kg

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 676088

Cena s DPH 1 385,00 Kč Cena bez DPH 1 144,63 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Bochemit QB Profi, koncentrát 1:9 na dřevo, proti plísním, houbám, hmyzu, vodou ředitelný, vnitřní i venkovní, zelený, 5 kg

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo. Určený k impregnaci stavebního řeziva v interiéru i exteriéru, při použití v exteriéru se doporučuje aplikovat přípravek metodou dlouhodobého máčení, případně použít krycí nátěr. Přípravek poskytuje řezivu dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.

Použití:
Pro povrchovou  i hloubkovou impregnaci krovů a dalšího stavebního řeziva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech i exteriérech. Chrání dřevo vůči dřevokazným houbám plísním a dřevokaznému hmyzu. Po zaschnutí je možné použít další krycí nátěry. 

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

EUH031 - Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
H290 - Může být korozivní pro kovy.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44647