Bochemit QB Hobby, koncentrát 1:2 na dřevo, proti plísním, houbám, hmyzu, vodou ředitelný, pro vnitřní i venkovní použití, čírý, 1 kg

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 676077

Cena s DPH 109,00 Kč Cena bez DPH 90,08 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Bochemit QB Hobby, koncentrát 1:2 na dřevo, proti plísním, houbám, hmyzu, vodou ředitelný, pro vnitřní i venkovní použití, čírý, 1 kg

Bochemit QB Hobby je přípravek pro povrchovou a polohloubkovou impregnaci řeziva, krovů a dalšího stavebního dřeva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech i exteriérech. Chrání dřevo vůči dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.

Vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo. Je určený k impregnaci stavebního řeziva v interiéru i exteriéru. Přípravek poskytuje řezivu dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním.

  • Impregnace řeziva, krovů a dalšího stavebního dřeva
  • Pro interiéry i exteriéry
  • Ochrana vůči dřevokazným houbám, plísním a hmyzu

Použití:
Pro povrchovou impregnaci krovů a dalšího stavebního řeziva při stavbách a rekonstrukcích v interiérech i exteriérech. Chrání dřevo vůči dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje Reactive Blue 21. Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44650