Biotoll insekticid proti mravencům, rozprašovač, 200 ml

Objednací číslo: 675142

Prodej ukončen

  • Biotoll insekticid proti mravencům, rozprašovač, 200 ml

Kontaktní insekticid, který účinně likviduje mravence (ale např. i mouchy) a zároveň před nimi dlouhodobě chrání prostory.

  • Účinná a dlouhodobá ochrana
  • Připraveno k okamžitému použití
  • Bez vůně i zápachu
  • Vysoká účinnost také v potrubí, protože se zachytí na vertikálních površích
  • Hmyz nemusí prášek sníst (kontaktní insekticid, tzn., že stačí aby přes něj přelezli)

Bezpečnostní upozornění


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Permetrin

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 - Uniklý produkt seberte.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.