Betex S2131 2v1 vrchní barva na beton 840 červenohnědá, 5 kg

Objednací číslo: 301336

829,00 Kč s DPH 685,12 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 51 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty0,8 kg | 2,5 kg

Výrobek je určen ke zhotovení matných nátěrů pro vnitřní i venkovní použití, např. podlahy sklepů, garáží, teras, balkónů, zídky, sloupky apod. Výrobek má vysokou odlonost vůči povětrnosti, dobrou mechanickou odolnost a krátkodobou odolnost vůči některým rozpouštědlům a chemikáliím ( např. nafta, motorový olej, kyselina sírová ). Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Použití:
Podklad: minerální podklady.
Prostředí: interiér, exteriér.
Příklady: podlahy sklepů, balkóny, zídky, sloupky apod.

Vydatnost:
5 - 7 m²/kg

Příprava podkladu:
Natírat na suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý podklad, stavebně izolovaný proti zemní vlhkosti. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.

Ředidlo:
S 6005.

Příklad nátěrového postupu:
1.) Pro zhotovení konečného nátěru se barva nanáší na připravený podklad v jedné až ve dvou vrstvách v doporučené tloušťce 60-80 µm suchého filmu.
2.) První nátěr se provádí jako penetrační.

Ředění:
Barva se naředí ředidlem S 6005 v poměru 1 hmotn. díl barvy : 2 hmotn. dílům ředidla. Penetraci lze provést také obdobně naředěným lakem LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S 1002. Prostředí při natírání a zasychání musí být větrané, ne vlhké a teplota vzduchu musí být vyšší než 10 °C.

Pracovní postup:
Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit. Před použitím se barva důkladně rozmíchá a podle potřeby doředí. Barva se nanáší štětcem nebo válečkem na suchý, soudržný, očištěný podklad. První nátěr se provádí jako penetrační, barva se naředí ředidlem S 6005 v hmotnostním poměru 1 díl barvy: 1 díl ředidla. Po důkladném zaschnutí penetračního nátěru (cca 24 hod) je pro další nátěr doporučeno barvu použít bez ředění nebo podle savosti podkladu jen s minimálním množstvím ředidla. Zakončovací nátěr se nanáší bez ředění po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy. Optimální tloušťka nátěru je cca 80 µm.


Další varianty produktu

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), 2-methoxy-1- methylethyl-acetát. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.