Betex S2131 2v1, nátěr na beton, polomatný, penetrační a vrchní, 110 šedá, 2 kg

Objednací číslo: 301304

Cena s DPH 349,00 Kč Cena bez DPH 288,43 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,8 kg | 5 kg

Výrobek je určen ke zhotovení matných nátěrů pro vnitřní i venkovní použití, např. podlahy sklepů, garáží, teras, balkónů, zídky, sloupky apod. Výrobek má vysokou odlonost vůči povětrnosti, dobrou mechanickou odolnost a krátkodobou odolnost vůči některým rozpouštědlům a chemikáliím ( např. nafta, motorový olej, kyselina sírová ). Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Použití:
Podklad: minerální podklady.
Prostředí: interiér, exteriér.
Příklady: podlahy sklepů, balkóny, zídky, sloupky apod.

Vydatnost:
5 - 7 m²/kg

Příprava podkladu:
Natírat na suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý podklad, stavebně izolovaný proti zemní vlhkosti. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.

Ředidlo:
S 6005.

Příklad nátěrového postupu:
1.) Pro zhotovení konečného nátěru se barva nanáší na připravený podklad v jedné až ve dvou vrstvách v doporučené tloušťce 60-80 µm suchého filmu.
2.) První nátěr se provádí jako penetrační.

Ředění:
Barva se naředí ředidlem S 6005 v poměru 1 hmotn. díl barvy : 2 hmotn. dílům ředidla. Penetraci lze provést také obdobně naředěným lakem LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S 1002. Prostředí při natírání a zasychání musí být větrané, ne vlhké a teplota vzduchu musí být vyšší než 10 °C.

Pracovní postup:
Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyzrálý (obvykle 4 – 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit. Před použitím se barva důkladně rozmíchá a podle potřeby doředí. Barva se nanáší štětcem nebo válečkem na suchý, soudržný, očištěný podklad. První nátěr se provádí jako penetrační, barva se naředí ředidlem S 6005 v hmotnostním poměru 1 díl barvy: 1 díl ředidla. Po důkladném zaschnutí penetračního nátěru (cca 24 hod) je pro další nátěr doporučeno barvu použít bez ředění nebo podle savosti podkladu jen s minimálním množstvím ředidla. Zakončovací nátěr se nanáší bez ředění po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy. Optimální tloušťka nátěru je cca 80 µm.


Další varianty produktu

840 červenohnědá

840 červenohnědá
0,8 kg2,5 kg5 kg

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Xylen (směs), 2-methoxy-1- methylethyl-acetát. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44563