Belton SpecRal, rychleschnoucí barva ve spreji, odstín Ral 9003 signální bílá, 400 ml

Objednací číslo: 106588

Cena s DPH 119,00 Kč Cena bez DPH 98,35 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

  • Belton SpecRal, rychleschnoucí barva ve spreji, odstín Ral 9003 signální bílá, 400 ml

BELTON na běžné nástřiky a opravy předmětů z kovu, keramiky, dřeva, kamene, hlíny, skla, papíru a některých umělých hmot, dobrý rozliv, vysoký podíl pevných látek, velmi vydatný, rychleschnoucí, odolný proti škrábancům a povětrnostním vlivům.

Rychleschnoucí barva s vynikající krycí schopností a dlouhodobou trvanlivostí intenzity barvy. Určená pro hobby i profesionální použití.


Další varianty produktu

1003 žlutá signální

1003 žlutá signální
400 ml

2000 žlutooranžová

2000 žlutooranžová
0,4 l

2009 dopravní oranžová

2009 dopravní oranžová
0,4 l

3000 ohnivě červená

3000 ohnivě červená
0,4 l

3002 karmínová

3002 karmínová
0,4 l

3003 rubínová

3003 rubínová
0,4 l

3020 dopravní červená

3020 dopravní červená
0,4 l

4008 signální fialová

4008 signální fialová
0,4 l

5002 ultramaránová

5002 ultramaránová
0,4 l

5010 enziánová modrá

5010 enziánová modrá
0,4 l

5015 nebeska modrá

5015 nebeska modrá
0,4 l

6001 smaragdově zelená

6001 smaragdově zelená
0,4 l

6005 mechově zelená

6005 mechově zelená
0,4 l

6018 zelenožlutá

6018 zelenožlutá
400 ml

7001 stříbrnošedá

7001 stříbrnošedá
400 ml

7021 černošedá

7021 černošedá
400 ml

7024 grafitová šedá

7024 grafitová šedá
400 ml

8011 oříškově hnědá

8011 oříškově hnědá
0,4 l

8017 čokoládově hnědá

8017 čokoládově hnědá
0,4 l

9002 šedobílá

9002 šedobílá
400 ml

9005 černá lesk

9005 černá lesk
0,4 l

9005 černá mat

9005 černá mat
400 ml

9006 bílý hliník

9006 bílý hliník
0,4 l

9010 bílá lesk

9010 bílá lesk
400 ml

9010 bílá mat

9010 bílá mat
400 ml

9016 dopravní bílá

9016 dopravní bílá
400 ml

Imitace chrom

Imitace chrom
0,4 l

Imitace zlato měď

Imitace zlato měď
0,4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Aceton, Propan, Butan, n-butyl-acetát, xylen.

Signální slovo: Nebezpečí

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.53432