Belton SpectRAL rychleschnoucí barva ve spreji, Ral 9002 šedobílá, 400 ml

Objednací číslo: 106586

126,00 Kč s DPH 104,13 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 5 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

  • Belton SpectRAL rychleschnoucí barva ve spreji, Ral 9002 šedobílá, 400 ml

BELTON na běžné nástřiky a opravy předmětů z kovu, keramiky, dřeva, kamene, hlíny, skla, papíru a některých umělých hmot, dobrý rozliv, vysoký podíl pevných látek, velmi vydatný, rychleschnoucí, odolný proti škrábancům a povětrnostním vlivům.

Rychleschnoucí barva s vynikající krycí schopností a dlouhodobou trvanlivostí intenzity barvy. Určená pro hobby i profesionální použití.


Další varianty produktu

1003 žlutá signální

1003 žlutá signální
400 ml

2000 žlutooranžová

2000 žlutooranžová
400 ml

2009 dopravní oranžová

2009 dopravní oranžová
400 ml

3000 ohnivě červená

3000 ohnivě červená
400 ml

3002 karmínová

3002 karmínová
400 ml

3003 rubínová

3003 rubínová
400 ml

3020 dopravní červená

3020 dopravní červená
400 ml

4008 signální fialová

4008 signální fialová
400 ml

5002 ultramaránová

5002 ultramaránová
400 ml

5010 enziánová modrá

5010 enziánová modrá
400 ml

5015 nebeska modrá

5015 nebeska modrá
400 ml

6001 smaragdově zelená

6001 smaragdově zelená
400 ml

6005 mechově zelená

6005 mechově zelená
400 ml

6018 zelenožlutá

6018 zelenožlutá
400 ml

7001 stříbrnošedá

7001 stříbrnošedá
400 ml

7016 antracitová šedá

7016 antracitová šedá
400 ml

7021 černošedá

7021 černošedá
400 ml

7024 grafitová šedá

7024 grafitová šedá
400 ml

8011 oříškově hnědá

8011 oříškově hnědá
400 ml

8017 čokoládově hnědá

8017 čokoládově hnědá
400 ml

9003 signální bílá

9003 signální bílá
400 ml

9005 černá lesk

9005 černá lesk
400 ml

9005 černá mat

9005 černá mat
400 ml

9006 bílý hliník

9006 bílý hliník
400 ml

9010 bílá lesk

9010 bílá lesk
400 ml

9010 bílá mat

9010 bílá mat
400 ml

9016 dopravní bílá

9016 dopravní bílá
400 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Aceton, Propan, Butan, n-butyl-acetát, xylen.

Signální slovo: Nebezpečí

H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.