Isobal S1903 lak povrchový elektroizolační třídy F, 15 kg

Objednací číslo: 243520

Produkt není aktuálně skladem

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

  • Isobal S1903 lak povrchový elektroizolační třídy F, 15 kg

Výrobek je určen pro povrchovou úpravu čel impregnovaného vinutí generátorů, transformátorů a jiných elektrických zařízení s provozní teplotou tř. F (155 °C). Dále je určen pro lakování plošných spojů pro aplikaci do mínus 60 °C, jako izolační a montážní lak pro transformátorové plechy a pro impregnaci malých elektromotorů (do tloušťky vinutí 5 cm) bez vypalování. Lak obsahuje termosetickou přísadu, která změní provozní teplotou impregnant v termoset s elektroizolačními vlastnostmi vypalovacích laků.

Ředidlo:
S 6003

Doporučený nátěrový postup:

Lakování plošných spojů:
Lak ISOBAL S 1903 se podle potřeby naředí ředidlem S 6003, nanese zvoleným způsobem na plošné spoje a nechá zaschnout při teplotě 23 ± 2 °C po dobu 8 hodin, případně přisuší 1 hodinu při 80 °C nebo 0,5 hodiny při 100 °C. Je pájitelný cínovou vlnou.

Lakování transformátorových plechů:
Lak ISOBAL S 1903 se podle potřeby ředí ředidlem S 6003. Transformátorové plechy se máčením nalakují a nechají zaschnout, případně se přisoušejí při teplotách do 100 °C. Po zaschnutí se složí na sebe a pracovní teplotou se slepí v mechanicky pevný monoblok.

Impregnace malých elektromotorů:
Lak ISOBAL S 1903 se podle potřeby ředí ředidlem S 6003. Nejběžnějším způsobem je impregnace prováděna máčením nebo vakuotlakovou impregnací, obvykle dvojnásobnou. Zasychání je možné urychlit přisoušením do 100 °C. Lak obsahuje termosetickou přísadu, která provozní teplotou zařízení změní za běžné teploty zaschlý impregnant v termoset s elektroizolačními vlastnostmi vypalovacích laků.

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Obsahuje formaldehyd. Může vyvolat alergickou reakci. Xylen (směs), butan-1-ol.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.