Brunox Turbo sprej univerzální mazivo, 500 ml

Objednací číslo: 485214

Cena s DPH 189,00 Kč Cena bez DPH 156,20 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Novinka
  • Brunox Turbo sprej univerzální mazivo, 500 ml

Antikorozní, mazací, čistící a konzervační prostředek na bázi uhlovodanů s aditivem Turboline. Má výtečnou viskozitu, dokáže proniknout do jemných vlasových trhlin a povolí například pevně zatažený šroub. Zaručuje plnou ochranu před korozí stejně jako konzervování dutin. Odpovídající směs uhlovodanů zajišťuje jak souvislý ochranný film, tak i nutnou tloušťku vrstvy.

Uvolní minerální nečistoty a rozpustí organické tak, že skvrny (téměř) všeho druhu mohou být odstraněny. Má velice nepatrné povrchové napětí a odpovídající přilnavost ke kovům, takže voda je okamžitě vytěsněna. Tato vlastnost je zvlášť užitečná pro elektrické kontakty. Dokáže odstranit zkraty a může jim zabránit. Vynikající na mazání řetězů.

  • zaručuje nejlepší kapilární působení a vydatnost
  • vytěsňuje vodu a chrání před vlhkostí
  • chrání před agresivními vlivy jako je kyselé ovzduší a kouřové zplodiny
  • spolehlivě chrání proti korozi

Vlastnosti:

  • Neobsahuje žádný silikon, teflon ani grafit
  • Nepoškozuje lak, kůži, dřevo, gumu, umělé hmoty a látky
  • Obsahuje 3% hnacího plynu (CO2), to znamená 97% účinné látky

Bezpečnostní upozornění


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: destiláty (ropné), hydrogenované, lehké; Petrolej - nespecifikovaný

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P301+P310 - PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P331 - NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.62225