Dupli-Color Alkyton žáruvzdorná barva do 750 °C, černá, 750 ml

Objednací číslo: 329424

Cena s DPH 565,00 Kč Cena bez DPH 466,94 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení250 ml

Výprodej
  • Dupli-Color Alkyton žáruvzdorná barva do 750 °C, černá, 750 ml

Alkyd - silikonový nátěr s obsahem antikorozních pigmentů, určený k ochraně tepelně namáhaných podkladů a k jejich estetickému vylepšení. Jedná se zejména o nátěry krbů, kamen, kouřovodů, výfuků a pod. Hodí se na nátěry jak údržbové (opravné), tak i na nátěry v prvovýrobě. Dodáváme ve třech provedeních: stříbrná, černá a kovářská černá.

  • na suchý a odmaštěný povrch, zbavený všech nepřilnutých částic
  • aplikace se provádí štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí
  • rychlé a jednoduché použití, snadné a bezproblémové obnovení nátěru
  • vysoká tepelná odolnost do 750 °C
  • ředitelná S6005


Další varianty produktu

Kovářská černá

Kovářská černá
250 ml750 ml

Stříbrná

Stříbrná
250 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatics, uhlovodíky, C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromatický (2-25%). Obsahuje ftalanhydrid a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci.

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P403+P235 - Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.54478