Eternal Antikor základní barva na kov antikorozní, šedá, 5 kg

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 340612

Cena s DPH 809,00 Kč Cena bez DPH 668,60 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Jiná balení0,7 kg | 10 kg

ETERNAL antikor akrylátový je určen k ochraně kovových konstrukcí proti korozi jako základní nátěr. Je vhodný i pro smíšené konstrukce, kde je ocel ve spojení s novým nezkorodovaným pozinkovaným plechem.

Zpracování:
ETERNAL antikor akrylátový se po řádném promíchání nanáší ve 2 vrstvách na dobře očištěný kovový podklad, zbavený veškerých nepřilnavých starých nátěrů a korozních zplodin (např. rotačním ocelovým kartáčem) a odmaštěný, použijte ETERNAL odmašťovač. Barvu je nutno nanášet bezprostředně po očištění podkladu. Není určen pro stříkání elektrickými vibračními pistolemi. Doba mezi jednotlivými nátěry je 5 hod. při 20°C. Nátěry ocelových podkladů je třeba provádět v suchém prostředí. Minimální teplota podkladu i prostředí při aplikaci je 10°C. Za chladného počasí je vhodné provést nejprve jeden velmi tenký nátěr tak, aby rychle zaschl. Zaschlý základní nátěr je nutné přetřít (1-2 vrstvy) vrchní nátěrovou hmotou např. ETERNAL mat akrylátový.

Spotřeba:
0,12–0,16 kg/m2 (1 vrstva)


Další varianty produktu

Červenohnědá

Červenohnědá
0,7 kg5 kg10 kg

Bezpečnostní upozornění

Obsah nebezpečných látek: Fosforečnan zinečnatý .

H301 - Toxický při požití.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H311 - Toxický při styku s kůží.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H331 - Toxický při vdechování.
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.45309