Dupli-Color Alkyton Lesk, samozákladová barva na rez, Ral 9010 bílá, 750 ml

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 328981

Prodej ukončen

Další produkty250 ml | 1000 ml

  • Dupli-Color Alkyton Lesk, samozákladová barva na rez, Ral 9010 bílá, 750 ml

Alkyton lesklý je vysoce kvalitní alkydová barva s vynikající odolností, pružností, odolností vůči oděru a rychlým zasychánáním (i při teplotách do +5°C). Hlavní přerdností však je vysoká antikorozní schopnost a možnost natírat i na již zrezavělý a silně zrezavělý kov.
ALKYTON lesklý kryje v 1vrstvě ve všech odstínech. Účinné antikorozní pigmenty vytvářejí dlouhodobou antikorozní ochranu. Výrobek má velmi dobrou přilnavost i na zkorodovaný povrch po ručním očištění. Použitá rozpouštědla dodávají výrobku vynikající slévatelnost- při aplikaci štětcem lze dosáhnout vzhled obdobné kvality jako při stříkání. Modifikace alkydových pryskyřic uretany dodává výrobku dlouhodobou barevnou stálost a podstatněprodlužuje lesk.

  • Zasychání při 20°C a 50% vlhkosti
  • na prach - 2 hodiny
  • na dotek - 4 hodiny
  • přetíratelný - 16 hodin
  • plně vytvrzen - 7 dnů
  • Vydatnost - 10,5 m² / litr
  • Ředidlo - max 10% Syntetické ředidlo S6005

Použití:
ALKYTON lesklý je především určen k nátěrům nových i zkorodovaných železných kovův exteriérech. ALKYTON lesklý lze aplikovat přímo na kov v prostředí s mírným průmyslovým znečištěním, nebo s použitím v systému se základovými nátěry RUSTOLEUM na kovové konstrukce vystavené agresivnějšímu průmyslovému prostředí. Zvýšení antikorozní ochrany lze dosáhnout v systému s rychleschnoucím antikorozním základem PRIMER +. Tam, kde nelze povrch dobře očistit použijte antikorozní základ PENETRÁTOR. Nový i zoxidovaný pozinkovaný plech, inox,lehké kovy a titanzinek vyžaduje předúpravu pomocí základového nátěru GALVINOL. Díky své extrémní pružnosti a odolnosti proti působení vnějších vlivů lze ALKYTON lesklý nanášet i na vyzrálé, základovým nátěrem opatřené dřevo v exteriérech. ALKYTON lesklý je možno použít i k nátěrům betonu. Není však určen k nátěrům betonových podlah. ALKYTON lesklý není atestován pro nátěry dětských hraček a pro styk s potravinami. ALKYTON lesklý není určen pro trvalý ponor.


Další varianty produktu

Kovářská černá

Kovářská černá
250 ml750 ml1000 ml

Ral 3000 ohnivě červená

Ral 3000 ohnivě červená
250 ml750 ml

Ral 3009 oxidovaná červená

Ral 3009 oxidovaná červená
1000 ml

Ral 3020 dopravní červená

Ral 3020 dopravní červená
750 ml

Ral 5002 ultramarínová

Ral 5002 ultramarínová
750 ml

Ral 5010 enziánová modrá

Ral 5010 enziánová modrá
750 ml

Ral 5012 světle modrá

Ral 5012 světle modrá
750 ml

Ral 6001 smaragdově zelená

Ral 6001 smaragdově zelená
1000 ml

Ral 6005 mechově zelená

Ral 6005 mechově zelená
250 ml750 ml1000 ml

Ral 7001 stříbrnošedá

Ral 7001 stříbrnošedá
1000 ml

Ral 8011 oříšková hněď

Ral 8011 oříšková hněď
1000 ml

Ral 8017 čokoládová hnědá

Ral 8017 čokoládová hnědá
1000 ml

Ral 9003 signální bílá

Ral 9003 signální bílá
250 ml1000 ml

Ral 9005 černá

Ral 9005 černá
250 ml1000 ml

Ral 9006 bílý hliník metalíza

Ral 9006 bílý hliník metalíza
250 ml1000 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatics. Obsahuje ftalanhydrid a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Signální slovo: Varování

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P235 - Uchovávejte v chladu.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.