Dupli-Color Alkyton Lesk, samozákladová barva na rez, Ral 1021 žlutá hořčičná, 750 ml

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 329091

Cena s DPH 409,00 Kč Cena bez DPH 338,02 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Výprodej
  • Dupli-Color Alkyton Lesk, samozákladová barva na rez, Ral 1021 žlutá hořčičná, 750 ml

Alkyton je kvalitní barva přímo na rez, samozákladová antikorozní barva na bázi alkydových pryskyřic. Nátěr Alkytonem má vynikající pružnost, odolnost proti úderu a dobrou charakteristiku zasychání. Barva Alkyton kryje v 1vrstvě v celém spektru dodávaných odstínů. Účinné antikorozní pigmenty vytvářejí dlouhodobou antikorozní ochranu. Výrobek s velmi dobrou přilnavostí i na zkorodovaný povrch po ručním očištění.

  • Aplikace śtětec, stříkání
  • Vydatnost 10,5 m² z litru při jedné silné vrstvě (50 µm)
  • Doba schnutí na prach 2 hodiny, přetíratelný po 16 hodinách
  • Maximální ředění je do 10% ředidla S6005

Kladívkové provedení díky své povrchové členitosti, opticky srovnává nerovnosti podkladu. V případě aplikace při nízkých teplotách (ztuhlá barva) , nebo naopak při vyšších teplotách (odpařování rozpouštědel) je dobré barvu mírně naředit. POZOR! Ředění má vliv na tloušťku dosažené vrstvy. V případ ředění počítejte raději se 3 nátěry pro vysokou antikorozní odolnost. U Kladívkové barvy má ředění vliv na velikost kladívkového efektu a výsledný lesk. Čím více ředidla, tím se vytváří větší oka kladívkového efektu,tím je menší výsledná tloušťka nátěru a snižuje se jeho lesk. Příliš hustá barva, pak může znamenat potlačení kladívkového efektu. Stejný výsledek může mít na svědomí i přílišné roztírání kladívkové barvy (nedostatečná tloušťka).


Další varianty produktu

Kovářská černá

Kovářská černá
250 ml750 ml1000 ml

Ral 1007 žlutá narcisová

Ral 1007 žlutá narcisová
750 ml

Ral 1015 slonová kost

Ral 1015 slonová kost
750 ml

Ral 3000 ohnivě červená

Ral 3000 ohnivě červená
250 ml750 ml

Ral 3009 oxidovaná červená

Ral 3009 oxidovaná červená
1000 ml

Ral 3020 dopravní červená

Ral 3020 dopravní červená
250 ml750 ml

Ral 5002 ultramarínová

Ral 5002 ultramarínová
750 ml

Ral 5010 enziánová modrá

Ral 5010 enziánová modrá
750 ml

Ral 5012 světle modrá

Ral 5012 světle modrá
750 ml

Ral 6001 smaragdově zelená

Ral 6001 smaragdově zelená
1000 ml

Ral 6005 mechově zelená

Ral 6005 mechově zelená
250 ml750 ml1000 ml

Ral 6018 zelenožlutá

Ral 6018 zelenožlutá
750 ml

Ral 7001 stříbrnošedá

Ral 7001 stříbrnošedá
750 ml1000 ml

Ral 7005 myší šedá

Ral 7005 myší šedá
750 ml

Ral 7035 světle šedá

Ral 7035 světle šedá
750 ml

Ral 8011 oříšková hněď

Ral 8011 oříšková hněď
750 ml1000 ml

Ral 8017 čokoládová hnědá

Ral 8017 čokoládová hnědá
250 ml750 ml1000 ml

Ral 9003 signální bílá

Ral 9003 signální bílá
250 ml750 ml1000 ml

Ral 9006 bílý hliník metalíza

Ral 9006 bílý hliník metalíza
250 ml750 ml1000 ml

Ral 9007 šedý hliník metalíza

Ral 9007 šedý hliník metalíza
1000 ml

Ral 9010 bílá

Ral 9010 bílá
250 ml750 ml1000 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromatics. Obsahuje ftalanhydrid a butanonoxim. Může vyvolat alergickou reakci. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Signální slovo: Varování

H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H302 - Zdraví škodlivý při požití.
H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H334 - Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
H361fd - Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Podezření na poškození plodu v těle matky.
H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P235 - Uchovávejte v chladu.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P403 - Skladujte na dobře větraném místě.
P405 - Skladujte uzamčené.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.54466