Lignofix olej exteriér na dřevěné povrchy, UV odolný, mahagon, 600 ml

Objednací číslo: 259916

289,00 Kč s DPH 238,84 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 7 prodejnách

Objednání na prodejnu:169 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

Jiná balení2,2 l

Olejová emulze pro ošetření dřevěných povrchů v exteriéru např. terasových podlah, pergol, plotů, zahradního nábytku apod. Lze ji použít na všechny druhy dřeva – smrk, borovice, modřín, ale i na tvrdé nebo exotické dřevo. Nátěr je trvale spojen s podkladem díky zafi xování do buněk dřeva, je prodyšný a hydrofobní. Neloupe se a nepraská, lze jej snadno obnovit. Chrání dřevo před účinky nepříznivého počasí, vlhkostí a UV zářením. U dřeva s vysokým podílem tříslovin, např. dub nebo borovice, se doporučuje předúprava přípravkem Lignofix ČIŠTĚNÍ DŘEVA. Nátěr není určen pro styk s potravinami a pitnou vodou a neslouží k nátěrům hraček. Vyrábí se v odstínech bezbarvý, borovice, modřín, mahagon, antik šedý.

Upozornění:
Nehodí se k úpravě plísněmi a houbami napadených dřev, která je nutno nejprve ošetřit některým z typů biocidních přípravků z řady Lignofix – ochrana dřeva.

Příprava podkladu:
Podklad musí být zbroušený po letech jemným smirkovým papírem (hrubost 120-150), suchý, čistý bez zbytků prachu. Výrony pryskyřic musí být odstraněny vymytím vhodnými rozpouštědly (např. nitroředidlem). Staré nánosy lazurovacích laků, emailů apod. musí být zcela odstraněny. Starý zešedlý povrch je nutné nejprve očistit přípravkem Lignofix ČIŠTĚNÍ DŘEVA (týká se i nového dřeva obsahujícího vysoký podíl tříslovin). Pokud se před nátěrem Lignofix OLEJ EXTERIÉR použije Lignofix ČIŠTĚNÍ DŘEVA, je nutné dle povětrnostních podmínek počkat s aplikací přibližně 2 dny, dokud povrch dřeva nevyschne. Čerstvě tlakově impregnované dřevo je vhodné před aplikací oleje vystavit povětrnosti cca na 3 měsíce.

Aplikace:
Vlhkost natíraného dřeva by neměla být vyšší než 20 %. Doporučené množství nátěrů: 1 vrstva, pokud se povrch jeví jako nenasycený, opakujeme nátěr. Nátěr je nutné nanášet rovnoměrně ve směru vláken a důkladně vetřít do dřeva. Silnější vrstva nátěru má vliv na různou dobu zasychání a tvorbu fleků. Po proschnutí prvního nátěru (doporučeno cca 12-24 hod. – dle teploty a vlhkosti prostředí) je možné aplikovat druhý nátěr. Vždy je nutno dbát na rovnoměrné rozetření nátěru a aplikaci v tenké vrstvě. Při aplikaci oleje a až do úplného vyschnutí je nezbytné zabránit pokropení dřeva vodou, deštěm apod., aby se nevytvořily fleky po zaschnutí. Začnou-li se tvořit výsušné trhliny, je vhodné nátěr obnovit. Revitalizace nátěru se provádí zpravidla jednou ročně, častěji u zatěžovaných povrchů.


Další varianty produktu

Antik šedý

Antik šedý
0,6 l2,2 l

Bezbarvý

Bezbarvý
0,6 l2,2 l

Borovice

Borovice
0,6 l2,2 l

Modřín

Modřín
0,6 l2,2 l

Bezpečnostní upozornění


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 2-hydroxyethyl methakrylát

Signální slovo: Varování

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
.54887