BARVY A LAKY HOSTIVAŘ základní univerzální barva ve spreji červenohnědá, 400 ml

Objednací číslo: 106302

125,00 Kč 99,90 Kč s DPH -20,08% 82,56 Kč bez DPH

+ -

Ihned k odběru: na 53 prodejnách

Objednání na prodejnu:136 prodejen, 2 - 10 pracovních dnů

-20%
  • BARVY A LAKY HOSTIVAŘ základní univerzální barva ve spreji červenohnědá, 400 ml

Univerzální základová barva je vhodná k přípravě porézních a savých podkladů pro zvýšení antikorozní ochrany. Aplikuje se na kov, dřevo, zdiva a některé umělé hmoty. Je vydatná, rychleschnoucí, nestéká po nastříkání.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Pracovní postup:
Barva se nanáší stříkáním, je suchá do 15 minut. Za 1 hod možno nanést vrchní nátěr, např. Univerzální akrylový email ve spreji.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry.


Další varianty produktu

Bílá

Bílá
400 ml

Šedá

Šedá
400 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Propan, butan, aceton, butylacetát, butan-1-ol.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44091