Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Industrol S2122 barva na školní tabule, 0199 černá, 9 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 217628

Cena s DPH 1 855,00 Kč Cena bez DPH 1 533,06 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: méně než 3 ks

Jiná balení0,6 l | 5 l

Barva je určena především na nátěry školních tabulí a pingpongových stolů. Lze ji použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek a podobných materiálů pouze pro vnitřní prostředí. Psaní křídou na školní tabule je možné provádět po dokonalém vytvrdnutí nátěru, ne dříve než po 5 dnech.

Použití:
Lze použít i k nátěrům oceli, dřeva, dřevotřískových, dřevovláknitých desek apod. materiálů pouze pro vnitřní prostředí.

Vydatnost:
8 - 11 m2/l

Příprva podkladu:
Nanáší se na předem opracované, čisté, suché dřevo (max. vlhkost 15 %).
Nanáší se na očištěný, odrezený, odmaštěný a suchý kovový povrch.

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S6006 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr dřeva:
1.) Penetrace – napouštěcí fermeží UNIBAL O 1000 nebo napouštěcím olejem LAZUROL S 1039;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interval nanášení 12 h/23 °C).

Nátěr kovu:
1.) 1x nátěr základní barvou na kov PRAGOPRIMER STANDARD S 2000, PRAGOPRIMER PROFI S 2129 nebo PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035;
2.) 1-2x nátěr emailem BARVA NA TABULE S 2122 (interv. nanášení 12 h/23 °C).


Další varianty produktu

0570 zeleň na vagóny

0570 zeleň na vagóny
0,6 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes). Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.46117