Upozornění: Objednávky přijímáme do 13.12., později přijaté objednávky budou připraveny až v roce 2019.

Bal, vrchní univerzální barva ve spreji, vnitřní i venkovní použití, Ral 3002 karmínová, 400 ml

Objednací číslo: 107021

Cena s DPH 119,00 Kč Cena bez DPH 98,35 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Univerzální vrchní barva se používá k nátěrům dřeva, kovu, karoserií, některých umělých hmot. Vyniká vydatností, je rychleschnoucí, po nástřiku nestéká. Je odolná proti povětrnostním vlivům a korozi. Je přestříkatelná Bezbarvým akrylovým lakem ve spreji. Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.

Použití:
Všude tam, kde je třeba barva. Pro nové nátěry, osvěžení barvy, opravy, na dřevo, kov, karoserii, sklo, umělou hmotu, PVC (se základem), zdivo atd.

Vydatnost:
2 m²/ balení

Před použitím:

  1. Povrch dobře připravit (suchý, čistý, bez rzi)
  2. Důkladně protřepat obsah, dokud neuslyšíte volný pohyb mísící kuličky uvnitř obalu, během použití několikrát opakovat.
  3. 20 °C je ideální teplota, nádobu držet ve vzdálenosti 25-30 cm od stříkané plochy a trysku zcela zatlačit.
  4. Nástřik vyzkoušet prvně na podobném vzorku.
  5. Pro určité povrchy doporučujeme velmi jemné vrstvy nastříkané z větší vzdálenosti v intervalech 15 min.
  6. Je vždy lepší nanášet 2 tenké vrstvy než jednu silnou.
  7. K čištění trysky nádobu obrátit dnem vzhůru a trysku zmáčknout tak dlouho dokud nevystupuje pouze vzduch bez barvy. Zanesenou trysku sejmout a pomocí jehly pročistit.


Další varianty produktu

Ral 1001 béžová

Ral 1001 béžová
0,4 l

Ral 1003 signální žlutá

Ral 1003 signální žlutá
400 ml

Ral 1015 slonová kost světlá

Ral 1015 slonová kost světlá
0,4 l

Ral 1016 sírová žlutá

Ral 1016 sírová žlutá
0,4 l

Ral 1018 zinková žlutá

Ral 1018 zinková žlutá
0,4 l

Ral 1021 žlutá hořčičná

Ral 1021 žlutá hořčičná
0,4 l

Ral 1028 melounová žlutá

Ral 1028 melounová žlutá
0,4 l

Ral 2004 oranžová pravá

Ral 2004 oranžová pravá
0,4 l

Ral 2008 světlečervená oranžová

Ral 2008 světlečervená oranžová
0,4 l

Ral 2009 dopravní oranžová

Ral 2009 dopravní oranžová
0,4 l

Ral 3000 ohnivě červená

Ral 3000 ohnivě červená
0,4 l

Ral 3001 signální červená

Ral 3001 signální červená
0,4 l

Ral 3003 rubínová

Ral 3003 rubínová
0,4 l

Ral 3004 purpurově červená

Ral 3004 purpurově červená
0,4 l

Ral 3020 dopravní červená

Ral 3020 dopravní červená
0,4 l

Ral 5002 ultramarínová

Ral 5002 ultramarínová
0,4 l

Ral 5010 enziánová modrá

Ral 5010 enziánová modrá
0,4 l

Ral 5012 světle modrá

Ral 5012 světle modrá
0,4 l

Ral 5015 nebeská modrá

Ral 5015 nebeská modrá
400 ml

Ral 5017 dopravní modrá

Ral 5017 dopravní modrá
0,4 l

Ral 5022 noční modrá

Ral 5022 noční modrá
400 ml

Ral 6001 smaragdová zelená

Ral 6001 smaragdová zelená
0,4 l

Ral 6002 listová zelená

Ral 6002 listová zelená
0,4 l

Ral 6005 mechová zelená

Ral 6005 mechová zelená
0,4 l

Ral 6010 trávová zelená

Ral 6010 trávová zelená
0,4 l

Ral 6016 tyrkysová zelená

Ral 6016 tyrkysová zelená
0,4 l

Ral 6018 zelenožlutá

Ral 6018 zelenožlutá
0,4 l

Ral 6029 mátová zelená

Ral 6029 mátová zelená
400 ml

Ral 7001 stříbrošedá

Ral 7001 stříbrošedá
0,4 l

Ral 7005 myší šedá

Ral 7005 myší šedá
400 ml

Ral 7031 šedomodrá

Ral 7031 šedomodrá
400 ml

Ral 7032 štěrková šedá

Ral 7032 štěrková šedá
400 ml

Ral 7035 světle šedá

Ral 7035 světle šedá
400 ml

Ral 7040 okenní šedá

Ral 7040 okenní šedá
400 ml

Ral 8007 světle žlutohnědá

Ral 8007 světle žlutohnědá
0,4 l

Ral 8011 oříšková hnědá

Ral 8011 oříšková hnědá
0,4 l

Ral 8017 čokoládová hnědá

Ral 8017 čokoládová hnědá
0,4 l

Ral 9003 signální bílá

Ral 9003 signální bílá
400 ml

Ral 9005 černá

Ral 9005 černá
0,4 l0,4 l

Ral 9006 bílý hliník

Ral 9006 bílý hliník
0,4 l

Ral 9007 šedý hliník metalíza

Ral 9007 šedý hliník metalíza
400 ml

Ral 9010 bílá

Ral 9010 bílá
400 ml400 ml

RAL-5003

RAL-5003
0,4 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Propan, butan, aceton, butylacetát, butan-1-ol.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44049