Fre-Pro Otto Fresh Clean Breeze, vůně do auta

Objednací číslo: 707186

93,90 Kč s DPH 77,60 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 1 prodejně

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Novinka
  • Fre-Pro Otto Fresh Clean Breeze, vůně do auta

Vůně do auta Otto Fresh je naprosto unikátní v tom, že omezuje únavu řidiče. Jeden kousek provoní váš automobil na celý měsíc. Obsahuje 10× více vonných látek než běžné osvěžovače do auta.

Charakteristika Otto Fresh vůně do auta:

  • Vůně se umístí pod sedadlo, takže je zcela nepozorovatelná - nenarušuje desing vozidla
  • Snadná instalace
  • Vozidlo osvěží po dobu 30 dnů a více
  • Šetří peníze, protože vydrží vonět  2x déle než jiné automobilové osvěžovače 
  • Obsahuje 10x více vonných látek než běžné osvěžovače do auta
  • Eliminuje pachy - uvolňuje miliardy optimalizovaných bakterií, které pohlcují nevhodné pachy ve vozidle
  • Neobsahuje olej, gel nebo kapaliny, které mohou znečistit auto 
  • Snadná manipulace - jednoduše otevřete sáček a položíte ho na podlahu vozidla pod sedadlo

Bezpečnostní upozornění


GHS05 - korozivní a žíravé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: 2-Propenal, 3-fenyl- (CAS 104-55-2) < 3,5 % 4-(1,1-Dimethylethyl)-?-methylbenzenpropanal (CAS 80-54-6) < 3,5 % 1-(3,3-Diethoxy-2-methyl-propyl)-4-propan-2-ylbenzen (CAS 103-95-7) < 3,5 % Cyklohexanol, 2-(1,1-dimethylethyl)-, acetát (CAS 88-41-5) < 3,5 %. Obsahuje Geraniol; Vanilin; Heptanal, 2-(Fenylmethylen). Může vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Varování

H315 - Dráždí kůži.
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.