Kwasny Auto-K Color Škoda, akrylová metalíza, 9570 zeleň natur metalíza, 150 ml

Objednací číslo: 121323

105,00 Kč s DPH 86,78 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 21 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Kwasny Auto-K Color Škoda v rámci značky vozidla jsou barevné odstíny uspořádány podle kódování odstínů, vzestupně podle číslic nebo písmen. Lak je určen pro drobné, střední a větší opravy, má dobrý rozliv, vysoký podíl pevných látek, vydatný, rychle zasychá, je odolný proti škrábancům a povětrnostním vlivům, neobsahuje freony a těžké kovy (olovo, kadmium, chrom).

Škoda originální odstíny jsou ideální pro větší i menší opravné lakování přibližně do velikosti blatníků. Kwasny Auto-K Color Škoda je k dostání v dóze o velikosti 400 ml jako jednovrstvý a dvouvrstvý lak. Výrobce firma Kwasny - výrobce barev pro Volkswagen, Škoda, Audi

Upozornění:
Při použití dvouvrstvého laku je bezpodmínečně nutné lakovanou plochu přelakovat ochranným bezbarvým lakem Auto-K.


Další varianty produktu

0100 bílá matná

0100 bílá matná
150 ml

0199 černá matná

0199 černá matná
150 ml

0632 šedá základ

0632 šedá základ
150 ml

1000 Bílá lesk

1000 Bílá lesk
150 ml

1021 šedobílá

1021 šedobílá
150 ml

1026 bílá candy

1026 bílá candy
150 ml

1046 sněhová bílá

1046 sněhová bílá
150 ml

1050 bílá alpin

1050 bílá alpin
150 ml

1052 sněhobílá

1052 sněhobílá
150 ml

1061 labutí bílá

1061 labutí bílá
150 ml

1088 bílá perlová

1088 bílá perlová
150 ml

1305 šedomodrá tmavá

1305 šedomodrá tmavá
150 ml

1999 černá lesk

1999 černá lesk
150 ml

4185 modř blankytná

4185 modř blankytná
150 ml

4402 modř laser

4402 modř laser
150 ml

4456 modř avie

4456 modř avie
150 ml

4590 modř dynamic

4590 modř dynamic
150 ml

4620 modř arktická

4620 modř arktická
150 ml

4625 modř námořní

4625 modř námořní
150 ml

4628 modř iris

4628 modř iris
150 ml

4631 modř safír

4631 modř safír
150 ml

4690 modř královská

4690 modř královská
150 ml

4710 modř královská 2

4710 modř královská 2
150 ml

5105 zeleň topol

5105 zeleň topol
150 ml

5260 zelená atlantic

5260 zelená atlantic
150 ml

5280 zeleň karibská

5280 zeleň karibská
150 ml

5500 zeleň lesní

5500 zeleň lesní
150 ml

5550 zeleň petrol

5550 zeleň petrol
150 ml

6006 slonová kost

6006 slonová kost
150 ml

6200 žluť chromová

6200 žluť chromová
150 ml

6220 žluť telecom

6220 žluť telecom
150 ml

6330 žluť taxi

6330 žluť taxi
150 ml

8125 červeň šípková

8125 červeň šípková
150 ml

8130 červeň stálá

8130 červeň stálá
150 ml

8150 červeň tornádo

8150 červeň tornádo
150 ml

8151 červeň corrida

8151 červeň corrida
150 ml

8161 červeň sportline

8161 červeň sportline
150 ml

8180 červeň rallye

8180 červeň rallye
150 ml

8193 červeň ohnivá

8193 červeň ohnivá
150 ml

8290 červeň romantic

8290 červeň romantic
150 ml

8302 červeň apollo

8302 červeň apollo
150 ml

8850 červeň višňová

8850 červeň višňová
150 ml

9102 stříbrná diamantová metalíza

9102 stříbrná diamantová metalíza
150 ml

9103 stříbrná metalíza

9103 stříbrná metalíza
150 ml

9105 stříbrná safír metalíza

9105 stříbrná safír metalíza
150 ml

9151 šedá stone metal

9151 šedá stone metal
150 ml

9152 seda titan metaliza

9152 seda titan metaliza
150 ml

9201 béžová sahara metalíza

9201 béžová sahara metalíza
150 ml

9430 modř hvězdná metalíza

9430 modř hvězdná metalíza
150 ml

9451 modrá ledová metalíza

9451 modrá ledová metalíza
150 ml

9460 modř hlubinná

9460 modř hlubinná
150 ml

9461 modrá night fire

9461 modrá night fire
150 ml

9470 modř laguna

9470 modř laguna
150 ml

9560 zeleň pacific

9560 zeleň pacific
150 ml

9590 zeleň tmavá metalíza

9590 zeleň tmavá metalíza
150 ml

9595 zeleň smaragd

9595 zeleň smaragd
150 ml

9770 cayenne metalíza

9770 cayenne metalíza
150 ml

9880 červenofialová

9880 červenofialová
150 ml

9885 červeň hotchilli

9885 červeň hotchilli
150 ml

9898 červeň flam metaliza

9898 červeň flam metaliza
150 ml

9900 granitová metalíza

9900 granitová metalíza
150 ml

9910 černá magic

9910 černá magic
150 ml

Bezbarvý lak

Bezbarvý lak
150 ml

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Aceton, n-butyl-acetát butan-1-ol, 1-ethoxypropan-2-ol.

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.