Kwasny Auto-K Color Škoda, akrylová metalíza, 9151 šedá stone metalíza, 150 ml

Objednací číslo: 121283

Cena s DPH 99,90 Kč Cena bez DPH 82,56 Kč

+ -

Skladem: Centrální sklad: dostatečné množství

Kwasny Auto-K Color Škoda v rámci značky vozidla jsou barevné odstíny uspořádány podle kódování odstínů, vzestupně podle číslic nebo písmen. Lak je určen pro drobné, střední a větší opravy, má dobrý rozliv, vysoký podíl pevných látek, vydatný, rychle zasychá, je odolný proti škrábancům a povětrnostním vlivům, neobsahuje freony a těžké kovy (olovo, kadmium, chrom).

Škoda originální odstíny jsou ideální pro větší i menší opravné lakování přibližně do velikosti blatníků. Kwasny Auto-K Color Škoda je k dostání v dóze o velikosti 400 ml jako jednovrstvý a dvouvrstvý lak. Výrobce firma Kwasny - výrobce barev pro Volkswagen, Škoda, Audi

Upozornění:
Při použití dvouvrstvého laku je bezpodmínečně nutné lakovanou plochu přelakovat ochranným bezbarvým lakem Auto-K.


Další varianty produktu

0100 bílá matná

0100 bílá matná
150 ml

0199 černá matná

0199 černá matná
0,15 l

0632 šedá základ

0632 šedá základ
150 ml

1000 Bílá lesk

1000 Bílá lesk
150 ml

1052 sněhobílá

1052 sněhobílá
150 ml

1088 bílá perlová

1088 bílá perlová
150 ml

1305 šedomodrá tmavá

1305 šedomodrá tmavá
150 ml

1999 černá lesk

1999 černá lesk
0,15 l

4185 modř blankytná

4185 modř blankytná
0,15 l

4402 modř laser

4402 modř laser
0,15 l

4456 modř avie

4456 modř avie
0,15 l

4625 modř námořní

4625 modř námořní
0,15 l

4628 modř iris

4628 modř iris
0,15 l

4631 modř safír

4631 modř safír
0,15 l

4690 modř královská

4690 modř královská
0,15 l

4710 modř královská 2

4710 modř královská 2
0,15 l

5105 zeleň topol

5105 zeleň topol
0,15 l

5260 zelená atlantic

5260 zelená atlantic
150 ml

5280 zeleň karibská

5280 zeleň karibská
0,15 l

5500 zeleň lesní

5500 zeleň lesní
0,15 l

6006 slonová kost

6006 slonová kost
0,15 l

6200 žluť chromová

6200 žluť chromová
0,15 l

6220 žluť telecom

6220 žluť telecom
0,15 l

6330 žluť taxi

6330 žluť taxi
0,15 l

8125 červeň šípková

8125 červeň šípková
0,15 l

8130 červeň stálá

8130 červeň stálá
0,15 l

8150 červeň tornádo

8150 červeň tornádo
0,15 l

8151 červeň corrida

8151 červeň corrida
0,15 l

8161 červeň sportline

8161 červeň sportline
0,15 l

8180 červeň rallye

8180 červeň rallye
0,15 l

8193 červeň ohnivá

8193 červeň ohnivá
0,15 l

8290 červeň romantic

8290 červeň romantic
0,15 l

8302 červeň apollo

8302 červeň apollo
0,15 l

8850 červeň višňová

8850 červeň višňová
0,15 l

9102 stříbrná diamantová metalíza

9102 stříbrná diamantová metalíza
0,15 l

9103 stříbrná metalíza

9103 stříbrná metalíza
0,15 l

9105 stříbrná safír metalíza

9105 stříbrná safír metalíza
0,15 l

9152 seda titan metaliza

9152 seda titan metaliza
150 ml

9201 béžová sahara metalíza

9201 béžová sahara metalíza
0,15 l

9430 modř hvězdná metalíza

9430 modř hvězdná metalíza
0,15 l

9451 modrá ledová metalíza

9451 modrá ledová metalíza
150 ml

9460 modř hlubinná

9460 modř hlubinná
0,15 l

9461 modrá night fire

9461 modrá night fire
150 ml

9470 modř laguna

9470 modř laguna
0,15 l

9560 zeleň pacific

9560 zeleň pacific
0,15 l

9570 zelená natur metaliza

9570 zelená natur metaliza
150 ml

9590 zeleň tmavá metalíza

9590 zeleň tmavá metalíza
0,15 l

9595 zeleň smaragd

9595 zeleň smaragd
0,15 l

9770 cayenne metalíza

9770 cayenne metalíza
0,15 l

9880 červenofialová

9880 červenofialová
150 ml

9885 červeň hotchilli

9885 červeň hotchilli
0,15 l

9898 červeň flam metaliza

9898 červeň flam metaliza
0,15 l

9900 granitová metalíza

9900 granitová metalíza
0,15 l

9910 černá magic

9910 černá magic
0,15 l

Bezbarvý lak

Bezbarvý lak
0,15 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky

Obsah nebezpečných látek: Aceton, n-butyl-acetát butan-1-ol, 1-ethoxypropan-2-ol.

Signální slovo: Nebezpečí

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P271 - Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.
.44866