Pragoprimer Standard S2000 základní barva na kov, šedá, 9 l

Zákaz prodeje osobám mladším 18 let

Objednací číslo: 180146

1835,00 Kč 1 559,00 Kč s DPH -15,04% 1 288,43 Kč bez DPH

+ -

Dostupnost: ihned na 24 prodejnách

Objednání na prodejnu:2 - 10 dnů

Doprava domů:2 - 10 dní

Další produkty600 ml | 2,5 l | 4 l | 18 l

-15%
  • Pragoprimer Standard S2000 základní barva na kov, šedá, 9 l

Barva syntetická základní antikorozní rychleschnoucí na kov. Pragoprimer S2000 je určen k základním antikorozním nátěrům oceli pro vnitřní i vnější prostředí, zejména pod syntetické a na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty, k nátěrům např. plechových konstrukcí, strojů apod.

Barvu je možné použít i pro nátěry nekovových předmětů, savé podklady je nutné předem napustit např. lazurovacím lakem Lazurolem Classic S 1023. Pragoprimer S2000 univerzální základová barva s vynikajícími antikorozními vlastnostmi, velmi rychlým zasycháním a univerzální aplikovatelností.

Použití:
- Podklad: ocel, litina, (dřevo, dřevotříska).
- Prostředí: interiér, exteriér – dle nátěrového systému.
- Příklady: plechové konstrukce, stroje, dřevěný a kovový nábytek, zárubně.

Vydatnost 18 - 21 m2/l.

Příprava podkladu
Natírat na suchý, předem připravený podklad: očistit, odmastit, podklad zbavit starých nepřilnavých nátěrů, odrezit.

Ředidlo:
S 6001 (stříkání), S 6006 (štětec, váleček).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr kovu:
1. 1x barva S 2000 PRAGOPRIMER STANDARD, zasychání nátěru 24 hodiny. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 25 – 30 µm. Zasychání na kovových předmětech se může urychlit přisoušením do teploty 80 °C;
2. tmelení podle potřeby např. tmelem polyesterovým BKP Rapid TOS;
3. přebroušení tmelených míst brusným papírem č. 180 – 220 za mokra;
4. 1x S 2000 PRAGOPRIMER STANDARD;
5. broušení brusným papírem č. 280;
6. 1-2 x email INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, INDUSTROL PLUS S 2071 nebo matný INDUSTROL UNIMAT S 2075.

Nátěr savého podkladu:
1. 1x napuštění lakem S 1023 LAZUROL CLASSIC, S 1033 LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD, zasychání 24 hodiny.
2. 1x barva S 2000 PRAGOPRIMER STANDARD, zasychání 24 hodiny;
3. 1-2x email INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013, INDUSTROL PLUS S 2071 nebo matný INDUSTROL UNIMAT S 2075.
V případě potřeby tmelení se postupuje jako v předešlém bodě (nátěr kovu).

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.


Další varianty produktu

červenohnědá

červenohnědá
600 ml2,5 l4 l9 l

Bezpečnostní upozornění


GHS02 - hořlavé látky


GHS07 - dráždivé látky


GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Obsah nebezpečných látek: Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen (smes), fosforečnan zinečnatý. Obsahuje butanonoxim. Muže vyvolat alergickou reakci.

Signální slovo: Nebezpečí

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.
H226 - Hořlavá kapalina a páry.
H312+H332 - Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo při vdechování.
H315 - Dráždí kůži.
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
H372 - Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P304+P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.